BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Specjalista ds. bhp / Inspektor ds. bhp

 


Dyrektor  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie zatrudni osobę na stanowisko:

Specjalista ds. bhp /  Inspektor ds. bhp – na 0,25 etatu

Zakres obowiązków na ww. stanowisko obejmuje ogólny zakres obowiązków wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z § 2.1

Oczekiwania:

 • 1. Aktualne uprawnienia przeciwpożarowe (Inspektor ochrony przeciwpożarowej)

 • 2. Wykształcenie kierunkowe BHP i PPOŻ,

 • 3. Min. 2-letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

 • 4. Bardzo dobra znajomość przepisów prawa z obszaru BHP, PPOŻ

 • 5. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP,

 • 6. Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • 1. Stabilną pracę  (umowa o pracę na 0,25 etatu tj. 2 dni w tygodniu po 5 godzin pracy)

 • 2. Pakiet socjalny

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1. CV i list motywacyjny

 • 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: biblioteka@mbp.szczecin.pl lub kadry@mbp.szczecin.pl do dnia 29 listopada 2019 r. lub na adres : Miejska Biblioteka Publiczna, 71-302 Szczecin,   ul. Hoene - Wrońskiego 1

 

Dodatkowe informacje:

 • 1. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami,

 • 2. Po zakończeniu procesu rekrutacji nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Data wytworzenia dokumentu: 04.11.2019 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aldona Jastrzębska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 
Zakres ( nie do oferty )


 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczony, przez pracodawcę.

 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, oraz wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

 • Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycję przedsięwzięć Technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy

 • Udział w opracowaniu i przedstawianiu propozycji dotyczących planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy z uwzględnieniem w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp

 • Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacjo zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnień wymagań bhp

 • Przestawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy

 • Tworzenie procedur, instrukcji i regulaminów z zakresu BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych w czasie pracy lub do i z pracy oraz sporządzanie raportów oraz analiz, dokumentacji powypadkowej,

 • Udział w ocenie ryzyka zawodowego

 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w obszarze BHP i PPOŻ,

 • Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami , w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bhp oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników

 • Współpraca z laboratoriami upoważnionymi zgodnie z odrębnymi przepisami do dokonywania pomiarów i czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobu ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami

 • Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska , określonego w odrębnych przepisach

 • Systematyczna kontrola stanu bhp, warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników przepisów w tym zakresie

 • Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym,

 • Przeprowadzanie przeglądów pomieszczeń, sprawdzanie stanu technicznego urządzeń grzewczych, oświetleniowych i sprzętu gaśniczego (terminowe dokonywanie legalizacji gaśnic)

 • Prowadzenie ewidencji w zakresie:

 • szkoleń bhp

 • wypadków przy pracy, w drodze z i do pracy oraz chorób zawodowych,

 • terminów wszelkiego rodzaju badań okresowych objętych wymogami bhp i p.poż

BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 255811