Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015  r. poz.2164 z późn. zm.)  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene-Wrońskiego 1 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

hd construction sp. z o.o. ul. Jagiellońska  67, 70 – 382 Szczecin,  która uzyskała następująca liczbę punktów:

a) w kryterium cena  - 60 pkt

b) w kryterium jakość – 20 pkt

c) w kryterium termin  - 20 pkt

Łączna punktacja -  100 pkt.

Oferta hd construction sp. z o.o. była jedyną, którą złożono w tym postępowaniu.

 

Osoba odpowiezdzialna za treść dokuemntu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 

 

 W związku z powyższym Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie informuje, że:

1. Zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  kwotę 7.119.959,00 zł brutto,

słownie:  siedem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł brutto.

2. Złożono jedną ofertę.

3. Wykonawca Hd construction sp. z o.o. ul.Jagiellońska 67, 70 – 382 Szczecin 

zaproponował:

a) w kryterium cena

Kwotę za wykonanie przedmiotu zamówienia 6.838.055,85 zł brutto.

b) w kryterium jakość

gwarancje na 54 miesięcy

c) w kryterium termin

termin wykonania 31.05.2020 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska
Data wytworzenia dokuementu: 14.08.2018 r.
Data ostatniej edycji dokumentu: 14.08.2018 r. 

 Załączniki do dokumentu
Informacja o zmianie w siwz.doc
Ogłoszenie o zamówieniu..doc
SIWZ Przebudowa budynku ptrzy Pl Matki Teresy z Kalkuty 8 po modyfikacji.doc
SIWZ Przebudowa budynku ptrzy Pl Matki Teresy z Kalkuty 8.doc
STWiORB zał. 3a.zip
STWiORB zał. 3b.zip
STWiORB zał. 3c.zip
Zał. nr 1 b. Ekspertyza Techniczna.Projekt budowlany Konstr.zip
Zał. nr 1 c. Projekt Budowlany Instalacji Sanitarnych.zip
Zał. nr 1 d. Branza Elektryczna.zip
Zał. nr 2 b. Projekt Wykonawczy Konstrukcji (1).zip
Zał. nr 2 c. Projekt Budowlano-Wykonawczy Instalacji Sanitarnych.zip
Zał. nr 2 d. Dokumentacja techniczna Węzła Cieplnego C.O.-C.W.U.zip
Zał. nr 2 e. Projekt Budow - Wykonawczy Inst. Elektrycznych.zip
Zał. nr 2 f. Proj, Instal. sterowania systemem oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej.zip
Zał. nr 2 g. Projekt Wykonawczy Instalacji Systemu Sygnalizacji Właman i Napadu.zip
Zał. nr 4a Branża_ogólnobudowlana.pdf
Zał. nr 4b Strona tytułowa, branża elektryczna- eletechnika.pdf
Zał. nr 4c Branża_sanitarna..pdf
Zał. nr 5 do cz II SIWZ. Wizualizacje.zip
Załącznik 1 a Projekt Budowlany Architektury. Projekt Zagospodarowania.zip