Przejdź do zawartości
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie pomniejszenie tekstu pomniejszenie tekstu normalny rozmiar tekstu powiększ rozmiar tekstu włącz wysoki kontrast
Filie biblioteczne >>

Budżet 2019  
      
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 r.
1. Przychód ogółem 8 318 884,00
  Przychody własne  304 592,00
  Dotacja z UM na bież. dział. 7 925 760,00
  Dotacja z Ministerstwa Kultury 87 419,00
  Przychody finansowe 1 113,00
2. Koszty ogółem 8 565 181,00
  Amortyzacja 231 923,00
  Zakup książek 505 172,00
  Amortyzacja jednorazowa 100 393,00
  Zużycie materiałów i energii 465 491,00
  Usługi obce 1 491 665,00
  Podatki i opłaty   165 738,00
  Wynagrodzenia  4 578 367,00
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 981 355,00
  Inne koszty rodzajowe 12 050,00
  Koszty finansowe 0,00
  Pozostałe koszty operacyjne 33 027,00
3. Środki na działalność inwestycyjną 3 991 928,00
4. Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 028 136,00

 
 
Data wytworzenia informacji:18.02.2020 r.
Data udostępnienia informacji: 18.02..2020 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Łastowska
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie: Ewa Krukowska