BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Budżet 2018

Lp Wyszczególnienie Plan finansowy na  01.01.2018   
Plan finansowy - zmiana na  26.02.2018  
Plan finansowy - zmiana na  30.04.2018 
1 2 3 4 5
0 Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)      
  środki pieniężne: 345 740 345 740 345 740
       należności, w tym: 73 998 73 998 73 998
               wymagalne 63 496 63 496 63 496
       zobowiązania, w tym: 48 574 48 574 73 216
               wymagalne 0 0 0
I Przychody ogółem 7 192 147 7 213 390 7 500 492
1 Przychody własne 287 400 287 400 287 400
  przychody z prowadzonej działalności 2 400 2 400 2 400
  sprzedaż składników majątku ruchomego 0 0 0
  najem i dzierżawa składników majątkowych 1 000 1 000 1 000
  pozostałe przychody własne 284 000 284 000 284 000
2 Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą 6 904 147 6 925 390 7 207 492
  środki własne Miasta - dotacja podmiotowa 6 904 147 6 925 390 7 207 492
  środki własne Miasta - dotacja celowa 0 0 0
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 0
  środki z funduszy międzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
3 Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą 0 0 0
  środki własne Województwa 0 0 0
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 0
  środki z funduszy międzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
4 Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0 0 5 000
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 5 000
  środki z funduszy miedzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
5 Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych 0 0 0
6 Przychody finansowe 600,00 600,00 600,00
7 Inne źródła 0 0 0
Lp Wyszczególnienie Plan finansowy na  01.01.2018   
Plan finansowy na  26.02.2018   -1-
Plan finansowy na  30.04.2018   -2-
II Koszty ogółem 7 577 385 7 618 628 7 905 730
1 Koszty wg rodzaju 7 569 525 7 590 768 7 877 870
  amortyzacja 500 095 500 095 502 095
  Amortyzacja liniowa nakładów inwestycyjnych  229 595 229 595 229 595
  Zakup zbiorów bibliotecznych 260 000 260 000 260 000
  amortyzacja jednorazowa zakupionych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  10 500 10 500 12 500
  zużycie materiałów i energii 606 600 606 600 602 100
  usługi obce 1 303 624 1 303 624 1 309 774
  remonty 46 248 46 248 46 248
  transport 2 700 2 700 2 700
  poligrafia, plakatowanie i reklama 20 250 20 250 20 570
  opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 122 000 122 000 122 000
  czynsze 550 000 550 000 550 000
  usługi artystyczne 0 0 0
  pozostałe usługi 562 426 562 426 568 256
  podatki i opłaty 154 638 154 638 153 190
  podatek od nieruchomości 38 638 38 638 39 000
  podatek od śr. transportowych 0 0 0
  ubezpieczenia majątkowe 3 500 3 500 1 690
  podatek VAT 0 0 0
  PFRON 112 000 112 000 112 000
  tantiemy 0 0 0
  pozostałe 500 500 500
  wynagrodzenia 4 057 972 4 079 215 4 321 846
  osobowe 4 049 972 4 071 215 4 308 846
  honoraria własnych pracowników 0 0 0
  honoraria doangażowanych 0 0 0
  wynagrodzenia bezosobowe, prowizje 8 000 8 000 13 000
  ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 933 496 933 496 976 317
  składki naliczane od wynagrodzeń 777 302 777 302 821 773
  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 141 094 141 094 141 094
  pozostałe 15 100 15 100 13 450
  inne koszty rodzajowe 13 100 13 100 12 548
  podróże służbowe 6 500 6 500 7 948
  pozostałe 6 600 6 600 4 600
Lp Wyszczególnienie Plan finansowy na  01.01.2018   
Plan finansowy na  26.02.2018   -1-
Plan finansowy na  30.04.2018   -2-
  wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0
2 Pozostałe koszty operacyjne 7 860 27 860 27 860
3 Koszty finansowe 0 0 0
  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0 0 0
  pozostałe koszty finansowe 0 0 0
III Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0
  zyski nadzwyczajne 0 0 0
  straty nadzwyczajne 0 0 0
IV Wynik brutto
(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)
-385 238 -405 238 -405 238
         
V Podatek dochodowy od osób prawnych      
         
VI Wynik netto
(poz. IV. - poz. V.)
-385 238 -405 238 -405 238
         
VII Środki na działalność inwestycyjną 1 950 000 1 950 000 1 950 000
1 Dotacja z budżetu Miasta 1 950 000 1 950 000 1 950 000
  środki własne Miasta 1 950 000 1 950 000 1 950 000
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 0
  środki z funduszy międzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
2 Dotacja z budżetu Województwa 0 0 0
  środki własne Województwa 0 0 0
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 0
  środki z funduszy międzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
3 Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję 0 0 0
  środki finansowe Ministra Kultury 0 0 0
  środki z funduszy międzynarodowych 0 0 0
  VAT podlegający zwrotowi (-) 0 0 0
VIII Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych 1 950 000 1 950 000 1 950 000
  *Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji 1 950 000 1 950 000 1 950 000
Lp Wyszczególnienie Plan finansowy na  01.01.2018   
Plan finansowy na  26.02.2018   -1-
Plan finansowy na  30.04.2018   -2-

 


Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Ziółkowska

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska

Data wytworzenia dokumentu: 02.01.2018 r.

Data ostatniej edycji: 29.05.2018 r.BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 228091