BIP
Redakcja biuletynu Rejestr zmian
 


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015  r. poz.2164 z późn. zm.)  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. Hoene-Wrońskiego 1 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publiczna w Szczecinie przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 8”. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma

hd construction sp. z o.o. ul. Jagiellońska  67, 70 – 382 Szczecin,  która uzyskała następująca liczbę punktów:

a) w kryterium cena  - 60 pkt

b) w kryterium jakość – 20 pkt

c) w kryterium termin  - 20 pkt

Łączna punktacja -  100 pkt.

Oferta hd construction sp. z o.o. była jedyną, którą złożono w tym postępowaniu.

 

Osoba odpowiezdzialna za treść dokuemntu: Wiktor Czuba
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie dokumentu: Ewa Krukowska 

 BIP MBP Szczecin. Ilość odwiedzin: 240261